/

Kostriukov Andrei

"Church will be the Light in the Darkness Again" — Review of Ершова А. А. "В тюрьмев 1920 году". Воспоминания. М.: Культурно-просветительский фонд "Преображение". Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 2017 [Ershova A. A. "V tiur’me v 1920


Kostriukov Andrei (2017) ""Church will be the Light in the Darkness Again"". Rev. of Ershova A. A. "V tyurymev 1920 godu". Vospominaniia. M.: Kulyturno-prosvetitelyskiy fond "Preobrazhenie". Sviato-Filaretovskiy pravoslavno-hristianskiy institut. 2017 [Ershova A. A. "V tiur’me v 1920 , Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2017, vol. 76, pp. 141-144 (in Russian).

Information about the author

Kostriukov Andrei

PDF