/

Kostriukov Andrei

Review of Щеглов Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Морозова. Минск: Врата, 2012


Kostriukov Andrei (2013) Rev. of Shteglov G. e. Hranitely. Zhiznenniy puty Fedora Mihaylovicha Morozova. Minsk: Vrata, 2012, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2013, vol. 51, pp. 142-145 (in Russian).

Information about the author

Kostriukov Andrei

PDF