/

Gorevoi Dmitrii

Review of Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку XXI століття. Видавництво Українського католицького університету, 2013


Gorevoi Dmitrii (2015) Rev. of Єlensykiy V. Velike povernennia: relіgіia u globalynіy polіtitsі ta mіzhnarodnih vіdnosinah kіntsia HH - pochatku XXI stolіttia. Vidavnitstvo Ukraїnsykogo katolitsykogo unіversitetu, 2013, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2015, vol. 62, pp. 151-153 (in Russian).

Information about the author

Gorevoi Dmitrii

PDF