/

Riazanova Svetlana

Review of Белякова Н. А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР. 1940-1980-е гг.: Исследование и источники. Индрик, 2015


Riazanova Svetlana (2015) Rev. of Beliakova N. A., Dobson M. Zhenshtini v evangelyskih obshtinah poslevoennogo SSSR. 1940-1980-e gg.: Issledovanie i istochniki. Indrik, 2015, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2015, vol. 62, pp. 144-150 (in Russian).

Information about the author

Riazanova Svetlana

PDF