/

Nyebolszin Antal

Review of Die Johannesapokalypse. Kontexte-Konzepte-Rezeption / von J. Frey, J. Kelhoff er, F. Toth, Hrsg. Mohr Siebeck, 2012


Nyebolszin Antal (2013) Rev. of Die Johannesapokalypse. Kontexte-Konzepte-Rezeption / von J. Frey, J. Kelhoff er, F. Toth, Hrsg. Mohr Siebeck, 2012, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2013, vol. 49, pp. 138-142 (in Russian).

Information about the author

Nyebolszin Antal

PDF