/

Davydov Dmitrii

Review of Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. М.: Икар, 2012. 306 с.


Davydov Dmitrii (2013) Rev. of Krilov A. N. Religioznaia identichnosty. Individualynoe i kollektivnoe samosoznanie v postindustrialynom prostranstve. M.: Ikar, 2012. 306 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2013, vol. 45, pp. 119-123 (in Russian).

Information about the author

Davydov Dmitrii

PDF