/

Davydov Ivan

Review of Философия религии: альманах 2006—2007 / В. К. Шохин, отв. ред. Наука, 2007; Философия религии: Альманах 2008—2009 / В. К. Шохин, отв. ред. Языки славянских культур, 2010; Философия религии: Альманах 2010—2011 / В. К. Шохин, отв. ред. Восточная


Davydov Ivan (2012) Rev. of Filosofiia religii: alymanah 2006—2007 / V. K. Shohin, otv. red. Nauka, 2007; Filosofiia religii: Alymanah 2008—2009 / V. K. Shohin, otv. red. Iaziki slavianskih kulytur, 2010; Filosofiia religii: Alymanah 2010—2011 / V. K. Shohin, otv. red. Vostochnaia , Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2012, vol. 44, pp. 123-128 (in Russian).

Information about the author

Davydov Ivan

PDF