/

Shilov Evgenii, priest

Review of Вудс Т. Как Католическая Церковь создала западную цивилизацию / В. Кошкина, пер. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. 280 с. (Woods T. E. How the catholic church built western civilization)


Shilov Evgenii (2012) Rev. of Vuds T. Kak Katolicheskaia Tserkovy sozdala zapadnuyu tsivilizatsiyu / V. Koshkina, per. M.: IRISeN, Misly, 2010. 280 s. (Woods T. E. How the catholic church built western civilization), Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2012, vol. 43, pp. 142-145 (in Russian).

Information about the author

Shilov Evgenii, priest

PDF