/

Vorontsov Sergei

Review of Браулион Сарагосский. Избранные письма Е. С. Криницина, пер. М.: Союзник, 2011. 64 с.


Vorontsov Sergei (2012) Rev. of Braulion Saragosskiy. Izbrannie pisyma E. S. Krinitsina, per. M.: Soyuznik, 2011. 64 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2012, vol. 39, pp. 119-121 (in Russian).

Information about the author

Vorontsov Sergei

PDF